Šport / Plávanie a vodné športy / Plávanie

Čomu sa venujeme

Lekcie plávania pre deti i dospelých - Plavecká prípravka - Plavecký výcvik

 

Príprava na plavecké preteky - Kondičné plávanie - Triatlon

O nás

„Plavecký klub Žabka Čadca“ (ŽabČa) je plavecký klub organizovaný pod občianskym združením Žabka a registrovaný v Slovenskej plaveckej federácii od 01.01.2010. Cieľom občianskeho združenia je okrem iných aktivít aj založenie viacerých športových klubov a oddielov.

Cieľom Plaveckého klubu Žabka Čadca (ŽabČa), je podchytenie detí vo veku 7 až 15 rokov, ktoré majú záujem  intenzívnejšie sa venovať plávaniu. Plánmi klubu je aj rozvíjanie ďalších pohybových aktivít ako cyklistika, beh, lyžovanie v rámci komplexnej prípravy dieťaťa. Snaha detí by mala vyústiť v absolvovaní nielen plaveckých, ale aj bežeckých, cyklistických či triatlonových pretekov.


Na dosiahnutie uvedených cieľov umožní Plavecký klub ŽabČa  deťom možnosť trikrát (plánuje sa päťkrát) do týždňa trénovať pod odborným dohľadom,  zúčastňovať sa plaveckých (či iných) pretekov mimo regiónu Kysúc, športovať v kondičných táboroch v lete aj v zime.

Motto

Od žubrienky po žraloka, u nás vieme za pol roka :)

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  deti 0-6r     deti 7-14r     teen 15-18r     dospelí 18+  

Spoločnosť založená:   2010

Vhodné pre:   muži aj ženy

Mgr. Marian Ponek – diplomovaný tréner - hlavný tréner

Absolvent Vysokej školy UK Bratislava s aprobáciou TV a šport telesne postihnutých a  absolvent UK Bratislava s aprobáciou cyklistika 

 

Referencie:

- Licencia trénera plávania – kvalifikačný stupeň II.

- Diplomovaný tréner – cyklistika

- Učiteľ lyžovania I. stupeň

- Reprezentačný tréner slovenskej reprezentácie telesne postihnutých cyklistov,

- Tréner v Športovom klube telesne postihnutých REMATA Handlová,

- tréner v Klube talentov Olympus Slovenska Žilina,

- tréner v CK Letavay Turzovka,

- práca v odbore diagnostikovanie športovcov a vypracovanie individuálnych tréningových plánov v Ústave verejného zdravotníctva v Čadci,

- poradenská činnosť pre cyklistické kluby CK Oslany, Česká sporiteľňa,  

- dlhoročná prax vo výučbe plávania detí.

Plavecké kurzy pre základné školy

Plavecký výcvik na prvom stupni základnej školy sa organizuje ako súčasť povinného vyučovania telesnej výchovy ( ďalej len TV ) v rozsahu 10 vyučovacích hodín ( Smernice MŠ SSS z 1.X.1979, č. 16 958/1979-20). Ak je školský bazén v areáli školy alebo v jej blízkosti, plavecký nácvik sa uskutočňuje na hodinách TV. V opačnom prípade škola organizuje plavecký nácvik formou dochádzky. Vyučovanie hodiny v plaveckom kurze nahrádzajú hodiny TV určené učebným plánom pre príslušný ročník. Výučba plávania sa riadi učebnými osnovami a metodickým listom Organizácia, obsah a metodika plaveckého výcviku ( 1980 ).  Intenzitu výučby navrhujeme príslušným Školským úradom rozplánovať tak, aby  žiaci zainteresovanej školy absolvovali v priebehu dvoch týždňov, v rozsahu dvoch vyučovacích jednotiek denne.

 

Znižovaním doby procesu zabúdania sa zvýši efektivita výučby. Na plavecký nácvik žiakov možno využiť aj pobyt v školách v prírode – ak tento trvá 10 dní. Plavecký nácvik vedie kvalifikovaný učiteľ TV systémovo zaradený v ZŠ so školským bazénom ako učiteľ plávania , prípadne kvalifikovaný učiteľ TV poverený riaditeľom školy spolu s učiteľmi, absolventmi cvičiteľských kurzov plávania, prípadne externý pracovník – cvičiteľ alebo tréner plávania . S učiteľmi vedúcimi plavecký výcvik žiakov spolupracujú podľa ich pokynov aj pedagogickí zamestnanci, ktorí žiakov na plavecký nácvik sprevádzajú. Za bezpečnosť žiakov  pri plaveckom nácviku zodpovedajú učitelia, ktorí výučbu plávania vedú. Pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy, vychovávateľka ŠKD poverení riaditeľom školy. Za bezpečnosť žiakov zodpovedá až do ich odovzdania učiteľom plávania.

 

Viac informácií o kurzoch plávania pre ZŠ nájdete na našom webe.

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 15 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Pre  najmladšie žubrienky organizujeme predplaveckú prípravu, kde získajú základné  plavecké návyky potrebné k bezpečnému pohybu vo vode ako aj základy pre základný plavecký výcvik. Výuka bude prebiehať  nepretržite hravou, nenásilnou formou s cieľom odstrániť akékoľvek zábrany, ktoré u detí vyvoláva vodné prostredie.

 

Po  absolvovaní   základného   plaveckého  výcviku  získajú žubrienky  mokré vysvedčenie.

 

   Žubrienky  5 - 6 ročné

-  zoznámenie sa  s vodou                                 cena: 15 hod/70,-€

  

   Žabky  7 - 10 ročné

-  základný plavecký výcvik                             cena: 15 hod/70,-€

 

   Delfín  7 - 10 ročné

-  zdokonaľujúci plavecký výcvik                    cena: 15 hod/70,-€

 

Širokou ponukou kvalifikovaným trénerom a materiálnym vybavením sa snažíme o maximálnu starostlivosť o vaše deti. Ak máte záujem, POZOR, treba sa vopred záväzne prihlásiť na t.č. 0907 862 278, 0905 390 301 u Mgr. Mariana Poneka. Tešíme sa  na stretnutie nielen na plavárni, ale aj  na ľubovoľnom športovom  podujatí v regióne KYSÚC.

 

Pokyny inštruktorov plávania, informácie

 

 1. Kurz plávania prebieha v rozsahu 10 vyučovacích hodín po 80 minút.
   

 2. Dieťa, ktoré absolvuje kurz, bude odmenené mokrým vysvedčením a malou symbolickou žabkou.
   
 3. V prípade záujmu môžu zdatnejšie ŽUBRIENKY pokračovať v kurze pre ŽUBRIENKY, kde sa budú ďalej zdokonaľovať.
   
 4. Plaveckého kurzu sa môžu zúčastniť iba tie deti, ktoré majú podpísanú zákonným zástupcom záväznú prihlášku, ktorá taktiež slúži ako doklad o oboznámení sa s vnútornými prevádzkovými  predpismi plavárne a taktiež zákonný zástupca prehlasuje, že dieťa nemá žiadne zdravotné problémy, ktoré by ohrozovalo jeho život pri kontakte s vodným prostredím. Uvedená prihláška je uvedená aj v zložke tlačivá.  
   
 5. Vyučovací proces zabezpečujú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami a preškolení inštruktori.
   
 6. Na výučbu plávania sa používa plavecký materiál: plavecké opasky, dosky, plavecké plutvy,  na hry vodnopólové bránky, plávajúci basketbalový kôš, predmety na lovenie, kruhy, lopty, pontóny, .....
   
 7. Deti sú predbežne rozdelené na ŽUBRIENKY – 5 – 6 ročné /brodenie a zoznamovanie sa s vodou/, ŽABKY 7 – 10 ročné /plavecká príprava- základný nácvik plávania/, DELFÍN /všestranný kolektívny zdokonaľujúci  kurz/, po uvážení inštruktora je možné dieťa presunúť v rámci žabiek a žubrienok v danej vyučovacej hodine.
   
 8. Odhlásiť sa je možné iba na prvých dvoch hodinách. 
   
 9. V prípade choroby je možné si preniesť maximálne 1 hodinu s podmienkou   záväzného prihlásenia sa do ďalšieho nadväzujúceho kurzu /žubrienka, žabka, príp. zdokonaľujúci/

 

 • Organizácia:   Deti majú vstup do šatní 10 min. pred začiatkom hodiny. Pri pokladni je potrebné zahlásiť, že dieťa ide do ŽABKY, dať zálohu 1,- € za kľúčik, ktorá bude vrátená po odovzdaní kľúčika. V prípade, ak nemá vaše dieťa čiapku je potrebné si čiapku zapožičať v pokladni plavárne za poplatok. Ak sa chce rodič zdržiavať počas výučby v priestoroch bazéna, je potrebné si zakúpiť lístok. Rodič dieťa prezlečie a odovzdá inštruktorovi 5 min. pred začatím výučby na schodoch pri vstupe do priestorov bazéna. Od danej chvíle Plavecká škola Žabka preberá zodpovednosť za dieťa až do ukončenia hodiny, preto je potrebné, aby  rodičia si deti prevzali včas.  
 • Pre menšie deti odporúčame:
  Deti na bazéne potrebujú veľký uterák alebo kúpací plášť. Je vhodné používanie bazénových  sandálov pre prechody zo šatní na bazén a naspäť. Deti po hodine zohrejte pod sprchou, prípadne aj teplým nápojom. Rýchlo ich vysušte vrátane vlasov a nechajte ich v priestoroch plavárne aklimatizovať 15-30 min. po oblečení. Nechoďte s deťmi  von, pokiaľ nemajú teplé ruky a nohy. Aj v prípade teplého počasia je potrebné dať deťom na hlavu čiapku, aspoň  na prvých 10 min. pobytu mimo plavárne. Nepodceňujte možné prechladnutie ani počas krátkeho prechodu z plavárne do auta.
 • UPOZORNENIE! 
  Žiadame rodičov detí absolvujúcich plavecký výcvik, aby v zmysle prevádzkového predpisu nevstupovali do priestorov  bazéna/ maximálne na  schody vedúce z bazéna do ženských spŕch a po dvere v mužských sprchách. Pred vstupom je potrebné sa vyzuť!
 • Vstup k bazénu majú povolené iba osoby, ktoré majú zakúpený lístok. Dodržiavaním prevádzkových predpisov sa zabezpečí bezpečné a hygienické vyhovujúce prostredie.
 • Pred výcvikom deti nesprchujte, odovzdajte ich inštruktorom 5 min. pre začiatkom hodiny plávania pri schodoch vedúcich z bazéna do šatní/ inštruktori budú mať na sebe tričká s firemným logom žabky/. Po skončení výcviku inštruktori dovedú deti na rovnaké miesto, kde si ich môžete vyzdvihnúť.
 • Tesne pred plávaním sa neodporúča veľa jesť a piť.
 • Počas výučby je prísne zakázané žuvať žuvačku,  cukríky, atď. Neodporúča sa z bezpečnostných dôvodov nosiť retiazky, náramky, veľké náušnice, atď.
 • V priestoroch plavárne sa nesmie behať.
 • Dieťa nesmie opustiť skupinu bez toho, aby o tom vedel inštruktor.
 • Spôsob platby:
  •          prevodom na účet
  •          v hotovosti na stretnutí rodičov

 


POZOR! Do správy pre adresáta je potrebné uviesť meno dieťaťa! Kurz je potrebné uhradiť najneskôr do prvej hodiny plávania.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 15 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Pre  žabky,  ktoré  sa  už  neboja  vody,   organizujeme základný   plavecký výcvik,   kde  získajú    trvalé   základy  minimálne  v dvoch plaveckých spôsoboch.  Súčasťou výučby   sú  aj  skoky  do  vody,   základy aquagymnastiky a vodného póla.

Po  absolvovaní   základného   plaveckého  výcviku  získajú žabky  mokré vysvedčenie.

 

   Žubrienky  5 - 6 ročné

-  zoznámenie sa  s vodou                                 cena: 15 hod/70,-€

  

   Žabky  7 - 10 ročné

-  základný plavecký výcvik                             cena: 15 hod/70,-€

 

   Delfín  7 - 10 ročné

-  zdokonaľujúci plavecký výcvik                    cena: 15 hod/70,-€

 

Širokou ponukou, kvalifikovaným trénerom a materiálnym vybavením sa snažíme o maximálnu starostlivosť o vaše deti. Ak máte záujem, POZOR, treba sa vopred záväzne prihlásiť na t.č. 0907 862 278, 0905 390 301 u Mgr. Mariana Poneka. Tešíme sa  na stretnutie nielen na plavárni, ale aj  na ľubovoľnom športovom  podujatí.Pokyny inštruktorov plávania, informácie

 

 • 1.Kurz plávania prebieha v rozsahu 10 vyučovacích hodín po 80 minút.
 • 2.Dieťa, ktoré absolvuje kurz, bude odmenené mokrým vysvedčením a malou symbolickou žabkou.
 • 3.V prípade záujmu môžu zdatnejšie ŽUBRIENKY pokračovať v kurze pre ŽUBRIENKY, kde sa budú ďalej zdokonaľovať.
 • 4.Plaveckého kurzu sa môžu zúčastniť iba tie deti, ktoré majú podpísanú zákonným zástupcom záväznú prihlášku, ktorá taktiež slúži ako doklad o oboznámení sa s vnútornými prevádzkovými  predpismi plavárne a taktiež zákonný zástupca prehlasuje, že dieťa nemá žiadne zdravotné problémy, ktoré by ohrozovalo jeho život pri kontakte s vodným prostredím. Uvedená prihláška je uvedená aj v zložke tlačivá.  
 • 5.Vyučovací proces zabezpečujú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami a preškolení inštruktori.
 • 6.Na výučbu plávania sa používa plavecký materiál: plavecké opasky, dosky, plavecké plutvy,  na hry vodnopólové bránky, plávajúci basketbalový kôš, predmety na lovenie, kruhy, lopty, pontóny, .....
 • 7.Deti sú predbežne rozdelené na ŽUBRIENKY – 5 – 6 ročné /brodenie a zoznamovanie sa s vodou/, ŽABKY 7 – 10 ročné /plavecká príprava- základný nácvik plávania/, DELFÍN /všestranný kolektívny zdokonaľujúci  kurz/, po uvážení inštruktora je možné dieťa presunúť v rámci žabiek a žubrienok v danej vyučovacej hodine.
 • 8.Odhlásiť sa je možné iba na prvých dvoch hodinách.  
 • 9.V prípade choroby je možné si preniesť maximálne 1 hodinu s podmienkou   záväzného prihlásenia sa do ďalšieho nadväzujúceho kurzu /žubrienka, žabka, príp. zdokonaľujúci/

 

Organizácia:  

Deti majú vstup do šatní 10 min. pred začiatkom hodiny. Pri pokladni je potrebné zahlásiť, že dieťa ide do ŽABKY, dať zálohu 1,- € za kľúčik, ktorá bude vrátená po odovzdaní kľúčika. V prípade, ak nemá vaše dieťa čiapku je potrebné si čiapku zapožičať v pokladni plavárne za poplatok. Ak sa chce rodič zdržiavať počas výučby v priestoroch bazéna, je potrebné si zakúpiť lístok. Rodič dieťa prezlečie a odovzdá inštruktorovi 5 min. pred začatím výučby na schodoch pri vstupe do priestorov bazéna. Od danej chvíle Plavecká škola Žabka preberá zodpovednosť za dieťa až do ukončenia hodiny, preto je potrebné, aby  rodičia si deti prevzali včas.  


Pre menšie deti odporúčame:

Deti na bazéne potrebujú veľký uterák alebo kúpací plášť. Je vhodné používanie bazénových  sandálov pre prechody zo šatní na bazén a naspäť. Deti po hodine zohrejte pod sprchou, prípadne aj teplým nápojom. Rýchlo ich vysušte vrátane vlasov a nechajte ich v priestoroch plavárne aklimatizovať 15-30 min. po oblečení. Nechoďte s deťmi  von, pokiaľ nemajú teplé ruky a nohy. Aj v prípade teplého počasia je potrebné dať deťom na hlavu čiapku, aspoň  na prvých 10 min. pobytu mimo plavárne. Nepodceňujte možné prechladnutie ani počas krátkeho prechodu z plavárne do auta.

 

UPOZORNENIE ! 

Žiadame rodičov detí absolvujúcich plavecký výcvik, aby v zmysle prevádzkového predpisu nevstupovali do priestorov  bazéna/ maximálne na  schody vedúce z bazéna do ženských spŕch a po dvere v mužských sprchách. Pred vstupom je potrebné sa vyzuť!

Vstup k bazénu majú povolené iba osoby, ktoré majú zakúpený lístok. Dodržiavaním prevádzkových predpisov sa zabezpečí bezpečné a hygienické vyhovujúce prostredie.

Pred výcvikom deti nesprchujte, odovzdajte ich inštruktorom 5 min. pre začiatkom hodiny plávania pri schodoch vedúcich z bazéna do šatní/ inštruktori budú mať na sebe tričká s firemným logom žabky/. Po skončení výcviku inštruktori dovedú deti na rovnaké miesto, kde si ich môžete vyzdvihnúť.

Tesne pred plávaním sa neodporúča veľa jesť a piť.

Počas výučby je prísne zakázané žuvať žuvačku,  cukríky, atď. Neodporúča sa z bezpečnostných dôvodov nosiť retiazky, náramky, veľké náušnice, atď.

 

Spôsob platby:

  •      prevodom na účet
  •      v hotovosti na stretnutí rodičov

 

POZOR! Do správy pre adresáta je potrebné uviesť meno dieťaťa! Kurz je potrebné uhradiť do prvej hodiny plávania.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 15 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r, deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5


Popis a špecifikácia:

Zdokonaľujúci kurz je určený najmä pre deti, ktoré úspešne ukončili základný kurz plávania a chcú sa ďalej zdokonaľovať v plávaní. Hlavnými cieľmi zdokonaľujúceho kurzu je:

 

 • 1.Zdokonalenie plaveckých štýlov kraul a znak
 • 2.Nácvik plaveckých štýlov prsia a delfín
 • 3.Základy potápania a vodného póla
 • 4.Nácvik štartových skokov a plaveckých obrátok
 • 5.Základy plaveckého tréningu

Po  absolvovaní   základného   plaveckého  výcviku  získajú žabky  mokré vysvedčenie.

 

   Žubrienky  5 - 6 ročné

-  zoznámenie sa  s vodou                                 cena: 15 hod/70,-€

  

   Žabky  7 - 10 ročné

-  základný plavecký výcvik                             cena: 15 hod/70,-€

 

   Delfín  7 - 10 ročné

-  zdokonaľujúci plavecký výcvik                    cena: 15 hod/70,-€

 

Širokou ponukou, kvalifikovaným trénerom a materiálnym vybavením sa snažíme o maximálnu starostlivosť o vaše deti. Ak máte záujem, POZOR, treba sa vopred záväzne prihlásiť na t.č. 0907 862 278, 0905 390 301 u Mgr. Mariana Poneka. Tešíme sa  na stretnutie nielen na plavárni, ale aj  na ľubovoľnom športovom  podujatí.Pokyny inštruktorov plávania, informácie

 

1.Kurz plávania prebieha v rozsahu 10 vyučovacích hodín po 80 minút.

2.Dieťa, ktoré absolvuje kurz, bude odmenené mokrým vysvedčením a malou symbolickou žabkou.

3.V prípade záujmu môžu zdatnejšie ŽUBRIENKY pokračovať v kurze pre ŽUBRIENKY, kde sa budú ďalej zdokonaľovať.

4.Plaveckého kurzu sa môžu zúčastniť iba tie deti, ktoré majú podpísanú zákonným zástupcom záväznú prihlášku, ktorá taktiež slúži ako doklad o oboznámení sa s vnútornými prevádzkovými  predpismi plavárne a taktiež zákonný zástupca prehlasuje, že dieťa nemá žiadne zdravotné problémy, ktoré by ohrozovalo jeho život pri kontakte s vodným prostredím. Uvedená prihláška je uvedená aj v zložke tlačivá.  

5.Vyučovací proces zabezpečujú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami a preškolení inštruktori.

6.Na výučbu plávania sa používa plavecký materiál: plavecké opasky, dosky, plavecké plutvy,  na hry vodnopólové bránky, plávajúci basketbalový kôš, predmety na lovenie, kruhy, lopty, pontóny, .....

7.Deti sú predbežne rozdelené na ŽUBRIENKY – 5 – 6 ročné /brodenie a zoznamovanie sa s vodou/, ŽABKY 7 – 10 ročné /plavecká príprava- základný nácvik plávania/, DELFÍN /všestranný kolektívny zdokonaľujúci  kurz/, po uvážení inštruktora je možné dieťa presunúť v rámci žabiek a žubrienok v danej vyučovacej hodine.

8.Odhlásiť sa je možné iba na prvých dvoch hodinách.  

9.V prípade choroby je možné si preniesť maximálne 1 hodinu s podmienkou   záväzného prihlásenia sa do ďalšieho nadväzujúceho kurzu /žubrienka, žabka, príp. zdokonaľujúci/

 

Organizácia:  

Deti majú vstup do šatní 10 min. pred začiatkom hodiny. Pri pokladni je potrebné zahlásiť, že dieťa ide do ŽABKY, dať zálohu 1,- € za kľúčik, ktorá bude vrátená po odovzdaní kľúčika. V prípade, ak nemá vaše dieťa čiapku je potrebné si čiapku zapožičať v pokladni plavárne za poplatok. Ak sa chce rodič zdržiavať počas výučby v priestoroch bazéna, je potrebné si zakúpiť lístok. Rodič dieťa prezlečie a odovzdá inštruktorovi 5 min. pred začatím výučby na schodoch pri vstupe do priestorov bazéna. Od danej chvíle Plavecká škola Žabka preberá zodpovednosť za dieťa až do ukončenia hodiny, preto je potrebné, aby  rodičia si deti prevzali včas.  


Pre menšie deti odporúčame:

Deti na bazéne potrebujú veľký uterák alebo kúpací plášť. Je vhodné používanie bazénových  sandálov pre prechody zo šatní na bazén a naspäť. Deti po hodine zohrejte pod sprchou, prípadne aj teplým nápojom. Rýchlo ich vysušte vrátane vlasov a nechajte ich v priestoroch plavárne aklimatizovať 15-30 min. po oblečení. Nechoďte s deťmi  von, pokiaľ nemajú teplé ruky a nohy. Aj v prípade teplého počasia je potrebné dať deťom na hlavu čiapku, aspoň  na prvých 10 min. pobytu mimo plavárne. Nepodceňujte možné prechladnutie ani počas krátkeho prechodu z plavárne do auta.

 

UPOZORNENIE ! 

Žiadame rodičov detí absolvujúcich plavecký výcvik, aby v zmysle prevádzkového predpisu nevstupovali do priestorov  bazéna/ maximálne na  schody vedúce z bazéna do ženských spŕch a po dvere v mužských sprchách. Pred vstupom je potrebné sa vyzuť!

Vstup k bazénu majú povolené iba osoby, ktoré majú zakúpený lístok. Dodržiavaním prevádzkových predpisov sa zabezpečí bezpečné a hygienické vyhovujúce prostredie.

Pred výcvikom deti nesprchujte, odovzdajte ich inštruktorom 5 min. pre začiatkom hodiny plávania pri schodoch vedúcich z bazéna do šatní/ inštruktori budú mať na sebe tričká s firemným logom žabky/. Po skončení výcviku inštruktori dovedú deti na rovnaké miesto, kde si ich môžete vyzdvihnúť.

Tesne pred plávaním sa neodporúča veľa jesť a piť.

Počas výučby je prísne zakázané žuvať žuvačku,  cukríky, atď. Neodporúča sa z bezpečnostných dôvodov nosiť retiazky, náramky, veľké náušnice, atď.

 

Spôsob platby:

     prevodom na účet

     v hotovosti na stretnutí rodičov

 

POZOR! Do správy pre adresáta je potrebné uviesť meno dieťaťa! Kurz je potrebné uhradiť do prvej hodiny plávania.


Komentáre

ID: 000467